Algemene Voorwaarden HSHC BV – KIVH voor professionals

(voor consumenten en 1 op 1 begeleiding van huiddiëtist, scroll naar beneden voor ‘Algemene Voorwaarden HSHC BV – KIVH voor consumenten’)

Algemene bepalingen: 

Artikel 1- Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt met de in dit artikel aangeduide begrippen, klein of met een hoofdletter, zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis gegeven tenzij uitdrukkelijk anders vermeld: 

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van HSHC BV, met de handelsnaam KIVH, zoals in dit document beschreven, en alle daarvan deel uitmakende documenten; 

Aanbod: het aanbod op de website van KIVH en/of KIVH social media voor Opleidingen, Producten en/of Diensten, in de breedste zin van het woord, welke uit, (onder andere) Afstandsonderwijs en/of Contactonderwijs kunnen bestaan, georganiseerd en aangeboden door KIVH; 

Afstandsonderwijs: vorm van onderwijs op afstand, waarbij de docent/trainer van KIVH en de Klant gebruik maken van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

Bestelling: een door de Klant geplaatste bestelling betreffende een Product-, Dienst- en/of Opleidingsaanbod van KIVH; 

Contactonderwijs: vorm van persoonlijk onderwijs en sociale interactie, waarbij de docent/trainer van KIVH en de Klant zich fysiek in dezelfde ruimte bevinden; 

Content: Content is de Inhoud die beschikbaar wordt gemaakt voor een online of offline medium. Content is er in tekst, beeld, geluid en/of combinaties daarvan. Denk aan: video’s, artikelen, infographics, animaties, foto’s en geluidsfragmenten, maar bijvoorbeeld ook aan augmented reality. 

Dag: kalenderdag;  

Derde: door KIVH ingeschakelde derde waarmee KIVH samenwerkt en welke partij bepaalde werkzaamheden in opdracht van KIVH en/of ten behoeve van de Klant verricht; 

Diensten: een transactie van KIVH naar de Klant waarbij een niet materieel goed wordt geleverd, zoals het spreken op congressen en het schrijven van teksten voor Klanten; 

Distributeur: een gecontracteerde Klant die een Producttraining van heeft gevolgd, binnen 30 dagen na de startdatum van de Producttraining de distributieovereenkomst heeft getekend en geretourneerd, een order heeft geplaatst en alle gevraagde noodzakelijke gegevens heeft aangeleverd; 

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geleverd en geproduceerd en worden;  

Duurovereenkomst: een Overeenkomst gesloten na aanbod en aanvaarding van KIVH voor een bepaalde periode; 

KIVH: KIVH staat voor ‘Kennisinstituut voor Voeding & Huid’, een handelsnaam van HSHC BV; 

KIVH Website: website www.kivh.nl van KIVH (Kennisinstituut van Voeding & Huid) en alle gerelateerde subdomeinen, beheerd door KIVH; 

Klacht: een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product. 

Klant: 1) de rechtspersoon die bij KIVH een (Maatwerk)Opleiding, Dienst en/of Product in de breedste zin van het woord afneemt 

Licentie: De licentie is de overeenkomst waarbij aan de licentienemer het recht wordt verleend om gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten van KIVH. 

Maatwerk Opleiding: een Opleiding die specifiek voor een Klant door KIVH wordt ontwikkeld en verzorgd in besloten kring, met een door de Klant aangewezen groep deelnemers; 

Opleiding(en): een door KIVH verzorgde opleiding, Maatwerkopleiding, studie, (web)cursus, training, her- of bijscholing, event, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een opleiding kan onderverdeeld zijn in één of meerdere module(s) en/of meerdere opleidingsjaren en kan uit Afstandsonderwijs en/of Contactonderwijs bestaan; 

Onderwijsmateriaal: documentatie, opleidingsmateriaal, instructiemateriaal, lesmateriaal, of enig ander materiaal, in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding; 

Overeenkomst: overeenkomst gesloten tussen Klant en KIVH welke betrekking hebben op het Aanbod, bijvoorbeeld een distributieovereenkomst van of bevestigde inschrijving voor een Opleiding; 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen Klant en KIVH en waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (waaronder e-mail); 

Partij(en): KIVH, als onderdeel van HSHC BV en Klant gezamenlijk; 

Product(en): door KIVH aan de Klant verkochte en/of geleverde KIVH producten en/of Diensten uit het Aanbod (anders dan Opleidingen).

Voorwaarden: de algemene voorwaarden van HSHC BV, zoals in dit document staan beschreven, en alle daarvan deel uitmakende documenten. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid & Aansprakelijkheid 

2.1 De bepalingen van deze Voorwaarden gelden voor elk Aanbod, elke Overeenkomst, elk gebruik van de Diensten en elke offerte van HSHC BV vanuit haar handelsnaam KIVH, tenzij met de wederpartij, verder Klant genoemd, expliciet schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2 Eventuele voorwaarden van Klanten zijn niet van toepassing, tenzij deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk tussen KIVH en de Klant zijn overeengekomen. 

2.3 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid en/of onverbindendheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast(en) de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien één of meer bepalingen

uit deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar dan wel onverbindend (b)lijken te zijn, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige of andere onverminderd van kracht. HSHC BV en haar handelsnaam zullen en zijn gerechtigd om de eventuele nietige, vernietigbare c.q. onverbindende bepaling(en) te vervangen door bepalingen die niet nietig, vernietigbaar c.q. wel verbindend zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze Voorwaarden, afwijken van de nietige, vernietigde c.q. onverbindende bepaling(en). 

2.4 KIVH heeft het recht, indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, werkzaamheden te laten verrichten door Derden. 

2.5 KIVH is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard en omvang dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, hetzij direct, hetzij indirect, welke het gevolg zijn van handelen en nalaten dan wel anderszins voor rekening komen van derden. 

2.6  KIVH is niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct, hetzij indirect, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan dan wel mocht uitgaan van, door, of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

2.7 De Klant vrijwaart KIVH uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, tot vergoeding van enige schade. 

2.8 KIVH staat los van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), alle opdrachtgevers en alle werkgevers waar KIVH werknemers werkzaam zijn, of zijn geweest. KIVH staat ook los van de bedrijven waar de aandeelhouders van HSHC BV werkzaam zijn, of zijn geweest. 

De informatie van KIVH is gebaseerd op eigen normen, waarden en opinie, welke in de loop der jaren zijn beïnvloed door opleidingen gevolgd door, werkervaringen van en bestudering van wetenschappelijke literatuur door de werknemers van KIVH. 

2.9 KIVH gebruikt alleen met toestemming Content van anderen, en vermeldt altijd de bron. Mocht dit onverhoopt missen, neem dan contact met KIVH op. KIVH zal dan zo spoedig mogelijk de bronvermelding toevoegen en/of de Content desgewenst verwijderen of aanpassen. 

2.10 Wanneer er verbinding wordt gemaakt met externe sociale netwerken van KIVH, zoals Instagram & LinkedIn, is het gebruik van deze netwerken onderworpen aan de voorwaarden van deze derde partijen. 

Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst 

3.1 Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

3.2 Elk Aanbod van KIVH bevat een omschrijving (op de Website) van de Producten, Diensten, Opleidingen en/of eventueel Onderwijsmateriaal, zodat duidelijk is welke rechten en verplichtingen verbonden zijn aan aanvaarding van het Aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden Partijen niet en geven de Klant geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. 

3.3 De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand op het moment dat de Klant het Aanbod aanvaardt. Aanvaarding van het Aanbod vindt plaats door het plaatsen van een Bestelling (op de Website) of door inschrijving van een Opleiding (op de Website) EN het voldoen aan de gestelde voorwaarden en/of betaling. Na plaatsing van de Bestelling ontvangt de Klant per e-mail een bevestiging van de Bestelling en de totstandkoming van de Overeenkomst. HSHC BV en haar handelsnamen zijn gehouden om hun verplichtingen na te komen nadat betaling heeft plaatsgevonden.

3.4 Alle informatie in welke vorm dan ook die Partijen in verband met de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst uitwisselen of al hebben uitgewisseld of waarmee zij worden dan wel zijn geconfronteerd, wordt door Partijen als strikt vertrouwelijk beschouwd. Deze informatie wordt betiteld als ‘Vertrouwelijke Informatie’. 

3.5 Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken, opslaan en/of kopiëren voor een ander doel dan waarvoor deze aan hen is verstrekt. In geval van overtreding is de tekortschietende partij in verzuim en verbeurt zij aan de andere partij zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is de boete ten bedrage van 25.000 per gebeurtenis. Deze boete laat het recht op aanvullende schadevergoeding onverlet. 

3.6 Het is verboden Vertrouwelijke Informatie op één of andere wijze aan derden te verstrekken, tenzij daartoe expliciet schriftelijke toestemming van KIVH is gegeven. 

3.7 Voorts verplichten Partijen zich om ervoor zorg te dragen dat slechts hun medewerkers die betrokken zijn bij de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst de beschikking zullen hebben over de Vertrouwelijke Informatie. 

Artikel 4 – Ontbinding overeenkomst 

4.1. Het staat HSHC BV, met de handelsnamen KIVH vrij om van de Klant zekerheidsstelling voor betaling te verlangen. Blijft deze verlangde zekerheidsstelling uit, dan heeft HSHC BV, met de handelsnamen KIVH het recht om de bestelde leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. 

4.2 De vordering van KIVH is onmiddellijk opeisbaar zodra: de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, zijn eigen faillissement aanvraagt, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderzijds de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest. De klant is aansprakelijk voor de door KIVH geleden (of nog te lijden) schade, waaronder ook transport-, opslag- en verzekeringskosten zijn begrepen. 

4.3 HSHC BV, met de handelsnamen KIVH heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: 

 • de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen; de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst;
 • ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;
 • de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt; de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.

4.4 Ingeval van ontbinding is HSHC BV, met de handelsnamen KIVH, geen vergoeding verschuldigd aan de andere Partij. 

Artikel 5 – Transport 

5.1 Tenzij schriftelijk expliciet anders overeengekomen, geschiedt het risico van verzending, transport en het lossen, in de breedste zin van het woord, voor de Klant. 

5.2 De wijze van transport van de goederen geschiedt naar keuze van KIVH. Indien de Klant een andere wijze van transport wenst zal hij dat voorafgaand aan het transport schriftelijk kenbaar moeten maken. Eventuele hogere kosten, bijvoorbeeld voor een door de Klant gewenste verzekering, komen ten laste van de Klant, daarnaast mag KIVH hiervoor extra afhandelingskosten in rekening brengen. 

5.3 Indien is overeengekomen dat transport van de bestelde Producten door de Klant zelf verzorgd zal worden of de Klant de bestelling op het (hoofd)kantoor zelf wil ophalen, geschiedt dit voor het risico van de klant. 

5.4 Voor bezorging buiten Nederland, in Zeeuws Vlaanderen of op de Waddeneilanden kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

5.5 De te bezorgen Producten worden geleverd aan de deur op het bezorgadres. Indien dit, om welke reden dan ook niet mogelijk is en er assistentie nodig is voor verder transport, geschiedt dit voor risico (en kosten) van de Klant. 

Artikel 6 – De prijs en Betalingen 

6.1 KIVH geeft nooit korting op korting, tenzij expliciet vermeld. 

6.2 De hoogte van de te betalen verzendkosten staan vermeld op de Website. Dit bedrag wordt tijdens het bestelproces, dus vóór betaling weergegeven op de Website. Bij Bestellingen vanaf 500,00 worden geen verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Bij bestellingen onder de 500,- worden verzend- en administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van 12,50 per bestelling. 

6.3 Betaling kan alleen plaatsvinden in euro’s. 

6.4 Bezwaren van de Klant tegen de juistheid van de factuur moeten uiterlijk 8 (acht) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en onderbouwd worden ingediend. Wordt binnen genoemde termijn geen bezwaar gemaakt, dan is de factuur door de Klant aanvaard als juist. 

6.5 De klant is verplicht alle factuurbedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te hebben betaald, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien de betaling niet op het gestelde tijdstip is voldaan, is de Klant in verzuim zonder dat een verdere schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De Klant is de wettelijke rente per maand verschuldigd over het factuurbedrag gerekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot volledige voldoening van de factuur. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend. 

6.6 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is KIVH gerechtigd volledige betaling van het verschuldigde factuurbedrag van de Klant te vorderen, voorafgaande aan de levering van de Producten, alsmede om van de Klant zekerheidsstelling voor betaling te verlangen. 

6.7 Indien de Klant met betaling in gebreke blijft zijn alle door KIVH te maken (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van de Klant. 

6.8 KIVH is gerechtigd openstaande facturen bij haar kredietverzekeraar te melden en openstaande facturen en nog te ontstane facturen over te dragen aan derden (cederen), niet beperkt tot zijnde derden in de zin van artikel 1 van deze algemene voorwaarden en voorts is KIVH gerechtigd openstaande facturen te verpanden aan derden, niet beperkt tot zijnde derden in de zin van artikel 1 van deze algemene voorwaarden. 

6.9 De door de Klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van kosten, aansluitend van rente en daarna van de oudste schulden, ook als de Klant een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven. 

6.10 Het is de Klant niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen op te schorten of zijn vorderingen op KIVH te verrekenen. 

Artikel 7 – Levering 

7.1 Bestellingen van Producten worden, na bevestiging (en eventuele gelijktijdige betaling na het bestelproces), zo snel mogelijk geleverd. KIVH hanteert een richtlijn van circa 3 (drie) werkdagen. 

7.2 De levertermijn zoals beschreven in artikel 7.1 en eventueel vermeld in communicatie met de Klant, gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de Klant nimmer recht op een schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld. 

7.3 Als een Product tijdelijk niet op voorraad is, zal indien mogelijk, op de Website worden vermeld wanneer het Product weer beschikbaar zal zijn.

7.4 KIVH behoudt het recht het bestelde in gedeelten te leveren. In dergelijk geval is KIVH gerechtigd iedere deellevering separaat te factureren en zijn de geldende betalingsvoorwaarden overeenkomstig van toepassing. 

7.5 Indien een KIVH Product niet leverbaar is zal HSHC BV (met haar handelsnamen) zo spoedig mogelijk leveren. Indien het niet te leveren Product na 3 (drie) maanden na bevestiging van de order nog niet is uitgeleverd aan de Klant, wordt het gecrediteerd tot ten hoogste de factuurwaarde van het betreffende Product. 

7.6 De Producten worden geleverd op het door Klant opgegeven adres. De Klant dient ervoor te zorgen dat het opgegeven afleveradres volledig en juist is en dat de Producten op dat adres kunnen worden geleverd. 

7.7 De Klant is verplicht de bestelde Producten in ontvangst te nemen. Mocht de Klant met ontvangst in gebreke blijven, dan worden deze voor rekening en risico van de Klant bewaard. 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud 

8.1 Zolang het factuurbedrag en de eventuele rente en de bijkomende incassokosten betreffende de geleverde Producten nog niet volledig betaald zijn, blijven de Producten eigendom van KIVH. Indien de Klant met de betaling van het verschuldigde bedrag in gebreke blijft, is KIVH gerechtigd de Producten direct terug te halen van de plaats waar deze zich bevinden. De Klant zal daarin alle medewerking verlenen. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de Producten komen voor rekening van de Klant. KIVH is eveneens gerechtigd eventuele schade aan Producten op de Klant te verhalen of (mogelijke) waardevermindering van de Producten aan de Klant in rekening te brengen. 

8.2 De Klant is verplicht medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die KIVH wenst te treffen ter bescherming van het eigendomsrecht van KIVH. In geval van overtreding is de tekortschietende partij in verzuim en verbeurt zij aan de andere partij zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is de boete ten bedrage van 25.000 per gebeurtenis. Deze boete laat het recht op aanvullende schadevergoeding onverlet. 

Artikel 9 – Controle 

9.1 Controles op de geleverde bestelling (bijvoorbeeld de juiste aantallen, producten en het controleren op (verpakkings)beschadigingen berust bij de Klant. 

9.2 De hoeveelheid van de geleverde goederen, aangegeven op de vrachtbrief, afleveringsbon of ieder voor dat doel gewaarmerkt document, worden als juist erkend, tenzij gebreken onmiddellijk door de Klant op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde gebreken dienen daarnaast als Klacht, binnen 48 uur na aflevering gedetailleerd en schriftelijk per mail aan KIVH te worden gemeld. 

9.3 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan de in lid 2 vermelde termijn, dan heeft de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloos-stelling. 

9.4 Indien de klacht over de levering gegrond is worden de goederen door KIVH vervangen, hersteld of gecrediteerd, tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende Producten. 

9.5 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van eerder geleverde of nog te leveren Producten en/of Diensten, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn waaraan de Klant geen rechten kan ontlenen. 

9.6 Gemelde gebreken op de geleverde bestelling kunnen nimmer, ook niet wanneer deze tijdig gemeld zijn, aanleiding geven tot opschorting van betaling van eerdere leveringen, of van nog plaats te vinden leveringen, of tot opzegging en ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 10 – Klachten en geschillen 

10.1 Op alle, onder deze Voorwaarden aangegane Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Klachten over KIVH dienen schriftelijk en gemotiveerd per e-mail ingediend te worden onder vermelding van het onderwerp ‘klacht’. Klachten over KIVH kunnen ingediend worden bij info@kivh.nl. Klachten worden door KIVH vertrouwelijk behandeld. 

10.3 Klachten welke ontvangen zijn door KIVH worden geregistreerd in het klachtendossier van KIVH. Na afhandeling van de Klacht(en) wordt het dossier tot 2 (twee) jaar bewaard. 

10.3 Binnen 2 (twee) weken van ontvangstdatum wordt een Klacht afgehandeld. Echter, wanneer de afhandeling van de Klacht meer tijd vergt, kan deze termijn worden verlengd. Degene die de Klacht heeft ingediend wordt hiervan op de hoogte gesteld. KIVH zal in dat geval een reële indicatie geven binnen welke termijn KIVH verwacht wordt dat de klachtafhandeling zal plaatsvinden. Indien een Klacht niet in behandeling genomen wordt, wordt de indiener van de Klacht uiterlijk binnen 2 (twee) weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld. 

10.4 Indien door een Klacht extra onderzoek gewenst is door de klager, kunnen daar extra (onderzoek)kosten bij komen. De geschatte kosten worden door KIVH voorafgaand aan het onderzoek teruggekoppeld aan de klager. Indien vast komt te staan dat een Klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor ontstaan voor rekening van de klager. 

10.5 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam. 

Artikel 11 – Herroepingsrecht 

11.1 Zakelijke Klanten van KIVH hebben geen wettelijk recht op herroeping. 

Artikel 12 – Merken en handelsnaam 

12.1. Het is de Klant niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van KIVH, gebruik te maken van de handelsna(a)m(en), merken en/of Product(verpakking)en van KIVH.

Artikel 13 – Overmacht 

13.1 Van overmacht is sprake als KIVH verhinderd wordt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen als (zowel direct als indirect) gevolg van (maar niet beperkt tot) oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, bedrijfsbezetting, brand, waterschade, oproer, molest, revolutie, overstroming, overheidsmaatregelen, werkstaking, politieke staking, een gebrek aan grondstoffen, ingrediënten of producten, werkliedenuitsluiting, onvervangbare werknemers, Brexit, pandemieën (waaronder COVID-19), ziekte werknemers, locatie problemen, weersomstandigheden, verkeersstoring, storing in de levering van energie, algemene vervoersproblemen evenals niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of Derden waarvan KIVH afhankelijk zijn. 

13.2 Met overmacht wordt eveneens bedoeld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van KIVH zijn ontstaan. 

13.3 Omstandigheden van zodanige aard, en als naleving of verdere naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van KIVH kan worden verlangd, geeft KIVH het recht de overeenkomst op te schorten, op te zeggen en/of de levering te vertragen, zonder dat KIVH tot enige schadevergoeding verplicht is.

Algemene voorwaarden HSHC BV, KIVH, versie 2, opgesteld januari 2023.

 

Algemene Voorwaarden HSHC BV – KIVH voor consumenten

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen HSHC BV en afnemer, tenzij HSHC BV en de afnemer aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Definities

 • HSHC BV: gevestigd aan Vinkenpolderweg 33A, te Alblasserdam.
 • Afnemer: natuurlijk persoon die een dienst of product afneemt bij HSHC BV. Hieronder vallen alle producten die op de website van HSHC worden aangeboden.
 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen HSHC BV en de afnemer.

1) Tot stand komen overeenkomst tussen HSHC BV en afnemer

 1. De Overeenkomst tussen HSHC BV en de afnemer komt tot stand door middel van:
  • Het aanmelden, afnemen of contact voor een dienst of product via een online formulier gerelateerd aan de website van HSHC BV.
  • Het aanmelden, afnemen of contact voor een dienst of product via telefonisch of mailcontact bij HSHC BV.
  • Het aanmelden, afnemen of contact voor een dienst of product via een social media kanaal zoals Facebook, Instagram of TikTok bij HSHC BV.
 2. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van HSHC BV worden overgedragen.

2) Beëindiging overeenkomst tussen HSHC BV en afnemer

 1. Een afnemer heeft na het aanmelden zoals beschreven in Artikel 1.1, het recht om aan HSHC BV mee te delen dat hij/zij afziet van de OvereenkomstVoor een 1 op 1 begeleidingsconsult of -traject:
  • Zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag van aanmelden. Deze looptijd gaat in vanaf het moment van het mondeling en/of schriftelijk overeenkomen van de Overeenkomst. De opzegging dient schriftelijk/ per mail te geschieden, uiterlijk 24 uur voor het (eerste) consult.
  • Zodra het (eerste) consult heeft plaatsgevonden kan afnemer niet meer stoppen of afzien van het traject en de Overeenkomst. De betalingsverplichting van het afgenomen product of dienst blijft dan bestaan. Als afnemer niet binnen 24 uur annuleert of niet komt opdagen tijdens het (eerste) consult, dan zal de afnemer zich aan de betaalverplichting blijven voldoen.
  • Elk consult, al dan niet binnen een traject, kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als no-show gezien en kan deze niet worden ingehaald. Een verplaatste sessie dient te allen tijde binnen de doorlooptijd plaats te vinden.

  Voor een (fysieke) workshop:

  • Zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, tot 14 dagen voor de geplande workshopdatum voor volledige terugbetaling. De opzegging dient schriftelijk/ per mail te geschieden.
  • Tegen betaling van 50%, met of zonder opgaaf van een reden, tot 7 dagen voor de geplande workshopdatum. De opzegging dient schriftelijk/ per mail te geschieden.
  • Tegen betaling van 100%, met of zonder opgaaf van reden binnen 7 dagen voor de geplande workshopdatum. De opzegging dient schriftelijk/ per mail te geschieden.

  Voor een online cursus:

  • Zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen nadat toegang is verleend tot de online cursusomgeving. Zodra de afnemer één of meerdere video’s of andere producten binnen de online omgeving heeft bekeken, is annuleren niet meer mogelijk.

  Voor artikelen in de webshop:

  • zie artikel 7; artikel 8; artikel 9; en artikel 10.
 2. Consulten dienen bij voorkeur binnen 48 uur, maar minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd door afnemer. Wordt een afspraak minder dan 24 uur afgezegd, dan kan de afspraak helaas niet worden ingehaald. Als de afspraak niet nagekomen wordt, wordt dit gezien als “NO-SHOW” en kan ook niet meer worden ingehaald.
 3. HSHC BV behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag vanuit de afnemer, op aangeven van een HSHC BV medewerker de Overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt. De medewerkers van HSHC BV willen te allen tijde veilig kunnen werken. Schelden, vernederen en discriminatie worden niet getolereerd binnen HSHC BV.
 4. Tijdelijke opschorting van een doorlopend traject is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:
  • Opschorting is alleen mogelijk na overleg van een medische verklaring van een arts
  • Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht
  • De betalingsverplichting van de afnemer wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting

Op de algemene voorwaarden zoals beschreven in artikel 1 en artikel 2 gelden de volgende uitzonderingen:

3) Abonnementsgelden afnemer bij 1 op 1 begeleidingstraject of -consult

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken duur. De duur bedraagt een eenmalig consult, 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden of 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen en is niet tussentijds opzegbaar.
 2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum. Dat betekent dat de trajecten voorafgaand volledig betaald worden en dat de afnemer achteraf de factuur voor een eventuele vergoeding voor de zorgverzekeraar ontvangt.
 3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat HSHC BV de aanmelding heeft ontvangen.
 4. De afnemer moet het hele traject betalen en kan niet tussentijds stoppen met het betalen van het traject.
 5. Betaling van het traject dient te geschieden middels overboeking via rekening, via een betaallink bij de factuur of gaat direct via de website in de webshop. Betaling in termijnen is mogelijk middels automatische incasso. Dit moet bij aanvang worden aangevraagd bij HSHC BV.
 6. De betaling dient uiterlijk 4 werkdagen vóór het eerste consult op de rekening van HSHC BV te zijn binnengekomen. HSHC BV is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
 7. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de afnemer een betalingsherinnering gestuurd op de dag dat de betaaltermijn is verstreken. De afnemer krijgt tot 1 dag voor het geplande gesprek de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de afnemer na deze periode in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de afnemer.
 8. HSHC BV is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de afnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Dat betekent dat als je de afspraak niet tijdig afzegt de betaalverplichting blijft bestaan.
 9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

4) Verwerking persoonsgegevens

 1. HSHC BV verwerkt persoonsgegevens van de afnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 2. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt HSHC BV de persoonsgegevens voor de doeleinden:
  • Facturatie
  • Debiteurenadministratie
  • Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
  • Informatie aan de werkgever van de afnemer over het gebruik van het programma
  • Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
  • Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van HSHC BV
  • Voor onderzoeksdoeleinden ter verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg
 3. HSHC BV mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

5) Diensten en verplichtingen HSHC BV en afnemer

 1. HSHC BV levert diensten en producten ten behoeve van de gezondheid van mensen.
 2. Doordat de diensten van HSHC BV online geleverd worden, kan HSHC BV niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 3. HSHC BV zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de afnemer ontvangen wordt. Gegevens worden nooit doorverkocht aan andere partijen. In de privacy verklaring staat omschreven hoe HSHC BV omgaat met jouw persoonsgegevens.
 4. De afnemer is verplicht alle door HSHC BV gevraagde informatie te verstrekken en verleent medewerking die nodig is voor het opstellen en uitvoeren van een advies.
 5. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HSHC BV zijn verstrekt, heeft HSHC BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.

6) Aansprakelijkheid

 1. HSHC BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de afnemer die het rechtstreekse gevolg is van een aan HSHC BV toe te rekenen tekortkoming en/of onrechtmatige daad, met inachtneming van het hierna bepaalde.
 2. De totale aansprakelijkheid van HSHC BV zal nimmer meer bedragen dan de totale vergoeding die de afnemer aan HSHC BV heeft betaald voor het traject.
 3. HSHC BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. HSHC BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HSHC BV is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden tijdens en na een consult of traject. HSHC BV is niet aansprakelijk voor letsel, schade of andere effecten ten gevolge van (lichamelijke) oefeningen of adviezen die door een medewerker van HSHC BV zijn gegeven en/of in een trainings- of consultschema zijn opgenomen.

7) Retourneren producten

 1. U heeft 14 dagen de tijd om zonder opgaaf van redenen een product retour te sturen, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Tijdens deze termijn zal zorgvuldig worden omgegaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
 2. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan HSHC BV geretourneerd worden, conform de door HSHC BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij het geleverde product niet voldoet aan de specificaties van het aanbod.
 4. In geval van herroeping van de overeenkomst, zal HSHC BV het verschuldigde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

8) Klachtenregeling

 1. HSHC BV beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij HSHC BV.
 3. Bij HSHC BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HSHC BV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van HSHC BV kan ook worden ingediend via een klachtformulier op de website van HSHC BV.
 5. HSHC BV wijst erop dat zij is aangesloten bij een erkende klachtencommissie en dat de afnemer zijn/haar klacht ook bij deze commissie kan neerleggen. Indien de afnemer zijn/haar klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie via de website.

9) Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HSHC BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HSHC BV niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 2. HSHC BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HSHC BV haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van HSHC BV opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10) Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HSHC BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van HSHC BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft HSHC BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene voorwaarden HSHC BV, KIVH, versie 1, opgesteld maart 2024.